Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Gimeg Nederland B.V.

 

Kantoor houdende te De Meern. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30048988.

 

 

Art.1    Algemeen

1.1.

 

In deze algemene voorwaarden wordt Gimeg Nederland B.V. aangegeven als “Gimeg Nederland”

en
“Afnemer”: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie Gimeg Nederland een overeenkomst aangaat, danwel aan wie Gimeg Nederland een aanbieding doet. 

“Overeenkomst”: Iedere overeenkomst die tussen Gimeg Nederland en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle “overige” handelingen en rechtshandelingen van Gimeg Nederland en de Afnemer.

1.3        Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

1.4        Aanvullingen, wijzigingen of afspraken, ook met personeel zijn niet van kracht zonder schriftelijke bevestiging.

1.5        De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Gimeg Nederland de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. Een enkele verwijzing door de Afnemer naar de eigen voorwaarden of een standaard clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Afnemer, met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden, is hiervoor niet voldoende.

 

Met het depot van de Algemene Voorwaarden ter Griffie van de arrondissementrechtbank te Utrecht, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Gimeg Nederland B.V. vervallen.

 

1.6        De Afnemer erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Gimeg Nederland B.V. van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn verworpen.

 

Art.2    Aanbod  en  aanvaarding

2.1        Onze offertes, prijscouranten en folders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2      Behoudens uitdrukkelijke afspraak leveren wij gewone handelskwaliteit. Alle opgaven door Gimeg Nederland van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Gimeg Nederland kan er echter niet voor in staan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen en publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere beschrijvingen afkomstig van Gimeg Nederland, binden Gimeg Nederland niet. Getoonde of verstrekte (proef-) modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgebeelde artikelen zodanig afwijken van de opgave van Gimeg Nederland of van de (proef)modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Art.3    Prijzen

3.1        Alle prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, tenzij anders overeengekomen en zijn exclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief emballage, welke apart worden berekend.

3.2     Leveranties van zaken boven een jaarlijks vastgesteld orderbedrag worden franco aan huis afgeleverd. Voor leveranties van zaken onder het vastgestelde orderbedrag wordt een vastgesteld bedrag aan vrachtkosten in rekening gebracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


 

Rembourskosten zijn steeds voor rekening van de  Afnemer.

3.3        Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst tussen Afnemer en Gimeg Nederland wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, is Gimeg Nederland te allen tijde gerechtigd deze wijzigingen in de prijs door te berekenen.

 

Art.4    Transport

4.1        Het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of voor zaken tijdens het transport mocht ontstaan, is voor de Afnemer. Indien de zending niet kan worden afgeleverd of door u wordt geweigerd zonder schriftelijke berichtgeving vooraf, zullen deze weigeringkosten aan u worden doorberekend.

 

Art.5    Levertijd

5.1      Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de desbetreffende overeenkomst.

5.2        Indien bij een afroeporder de Afnemer de order niet binnen 12 maanden na het sluiten daarvan geheel heeft afgeroepen, heeft Gimeg Nederland het recht het restant van de order ook zonder afroep te leveren.

Het risico voor de zaken is voor de Afnemer vanaf het moment dat de Afnemer de zaken heeft ontvangen en geaccepteerd heeft van de transporteur.

 

Art.6    Overmacht  (niet  toerekenbare  tekortkoming)

6.1        Gimeg Nederland is niet gebonden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

6.2        Indien Gimeg Nederland door overmacht of andere buitengewone omstandigheden (zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en/of halffabrikaten en brand, oftewel bij Gimeg Nederland oftewel bij zijn leveranciers) niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Gimeg Nederland het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontboden te verklaren.

6.3        Afnemer is in dit geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of totale schadevergoeding.

 

Art.7    Garantie

7.1        Gimeg Nederland verstrekt op de door hem geleverde zaken dezelfde garantie die hij van de fabriek heeft ontvangen. Arbeidsloon, autokosten, verzendkosten en overige kosten kunnen te allen tijde worden doorberekend.

7.2        Indien de geleverde zaken op het moment van levering ondeugdelijk zijn, heeft de Afnemer slechts recht op gratis herstel of vervanging van die zaken, mits deze nog in dezelfde staat verkeren als bij verzending en nadat de zaken door Gimeg Nederland zijn terug ontvangen middels een geaccepteerde retourmelding conform de geldende retourprocedure. Een en ander is ter beoordeling van Gimeg Nederland.

 

Art.8    Aansprakelijkheid  van  vrijwaring

8.1        Onverminderd de garantiebepalingen sluit Gimeg Nederland uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens Afnemer uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan. Daaronder zijn begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gimeg Nederland of diens werknemers.

8.2        Indien en voor zover er op Gimeg Nederland enige aansprakelijkheid mocht rusten uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde met een maximum van €. 2.500,00.

8.3        Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen drie maanden na het ontstaan daarvan of zoveel eerder na het moment dat de Afnemer de schade had kunnen onderkennen, bij Gimeg Nederland schriftelijk te worden gemeld op straffe van het verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door Gimeg Nederland.

8.4        Afnemer vrijwaart Gimeg Nederland voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met door Gimeg Nederland geleverde zaken.

 

Art.9    Retourzendingen

9.1        Door Gimeg Nederland geleverde zaken mogen slechts worden geretourneerd aan Gimeg Nederland na toestemming en conform de geldende retourprocedure van Gimeg Nederland. Alle kosten met betrekking tot retourzendingen komen voor rekening van de Afnemer.

 

9.2        Creditering van de betreffende zaken zal slechts plaatsvinden indien de betreffende zaken niet herleverd c.q. hersteld kunnen worden, in dezelfde staat retour worden gezonden als bij levering door Gimeg Nederland aan de Afnemer geleverd zijn, dat wil zeggen in originele verpakking en in de staat van nieuw, zulks ter beoordeling van Gimeg Nederland.

 

Art.10 Klachten

10.1      De Afnemer dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken deze binnen twee werkdagen te laten controleren of de levering met de bestelling c.q. opdracht overeenstemt. Bij gebreke, dient hij schriftelijk melding te maken uiterlijk binnen acht werkdagen onder opgaaf van redenen bij Gimeg Nederland.

10.2      De Afnemer kan op een niet zichtbaar gebrek in de zaak/ prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen acht werkdagen nadat hij de tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Gimeg Nederland ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.

10.3      De Afnemer dient te allen tijde Gimeg Nederland de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen of te vervangen, een en ander ter keuze van Gimeg Nederland.

10.4      De Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn een klacht heeft ingediend en/of hij Gimeg Nederland niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.5    Klachten geven Afnemer nimmer recht op korting en/of verrekening en/of de betalingsverplichting op te schorten.

 

Art.11 Betaling

11.1      Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, bij voorkeur door overboeking of storting op rekeningnummer NL60ABNA0555034062 bij ABN AMRO BANK Nederland N.V., ten name v   an Gimeg Nederland, De Meern.

11.2      In geval de Afnemer een of meer betalingverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Afnemer vanaf de vervaldatum aan Gimeg Nederland de wettelijke handelsrente verschuldigd, of een rente over alle te late betalingen van 1,5% per maand of over een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, dit naar keuze van Gimeg Nederland. Tevens is de Afnemer buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de achterstallige betaling met een minimum van

€. 200,= per onbetaalde  factuur.

 

Art.12 Eigendomsvoorbehoud

12.1      Gimeg Nederland behoudt zich het eigendom voor van alle, door hem aan de Afnemer afgeleverde zaken, totdat al hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst aan Gimeg Nederland verschuldigd is of volledig zal worden voldaan, mede inbegrepen de koopsom eventuele in gevolge van deze voorwaarden van de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

12.2      Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet vervreemden, verhuren of in gebruik geven, anders dan in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is, verpanden of enig ander recht aan derden daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6.

 

Indien en zolang Gimeg Nederland eigenaar van de gekochte producten is, zal de Afnemer Gimeg Nederland onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of
anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal de Afnemer Gimeg Nederland op Gimeg Nederland’s eerste verzoek mededelen waar de zaken waarvan Gimeg Nederland eigenaar is, zich bevinden en Gimeg Nederland onmiddellijke onbelemmerde toegang tot de ruimten waar de zaken zich bevinden geven.

12.3     Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn en zich nog in handen van de Afnemer bevinden, behoudt Gimeg Nederland hierbij reeds nu pandrechten voor, als bedoeld in artikel 3:237BW, tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Gimeg Nederland dan uit welke hoofde ook nog tegen de Afnemer mocht hebben.

12.4     Bij de verwerking tot of vermenging met andere zaken door Afnemer van door Gimeg Nederland onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, wordt de Afnemer verondersteld deze verwerking of vermenging als lasthebber van Gimeg Nederland tot stand te hebben gebracht en wordt Gimeg Nederland eigenaar van het nieuwe voorwerp.

 

De Afnemer is gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gimeg Nederland te bewaren. Wel zodanig dat geen vermenging plaatsvindt en dat steeds zichtbaar blijft welke zaken corresponderen met welke levering en onder toepassing van het algemeen aanvaarde principe: first in first out. De Afnemer is verplicht de zaken, voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en polissen van deze verzekeringen aan Gimeg Nederland op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra de Afnemer te kennen geeft dit te wensen door de Afnemer aan Gimeg Nederland worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vordering van Gimeg Nederland op de Afnemer.

12.5     Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Gimeg Nederland tekortschiet of Gimeg Nederland goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Gimeg Nederland gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De Afnemer machtigt Gimeg Nederland de plaats te betreden waar de afgeleverde zaken zich bevinden. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, vermindert met de nog op de terugneming gevallen kosten.

  

Art.12 Eigendomsvoorbehoud  (vervolg)

12.6    Bij verkoop op krediet is de Afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op grond van een bepaling in dit artikel.

De Afnemer verbindt zich vorderingen, die hij op zijn afnemer verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gimeg Nederland. De Afnemer verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra Gimeg Nederland de wens daartoe te kennen geeft, aan de Afnemer te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Gimeg Nederland uit welke hoofde dan ook tegen de Afnemer. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de Afnemer een boete van 10% over het door hem verschuldigde bedrag.

12.8     Afnemer kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Gimeg Nederland wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
12.9     Door subrogatie als bedoeld in lid 12.8 levert Gimeg Nederland voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de Afnemer de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

12.10  Subrogatie in de vordering door en overgang van voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 8 en 9 laten onverlet dat de Afnemer Gimeg Nederland kan aanspreken in het geval de Afnemer op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

Art.13 Ontbinding

 

13.1     Indien de Afnemer zijn verplichtingen jegens Gimeg Nederland niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, en verder indien beslag op alle of een gedeelte van zijn goederen wordt gelegd, heeft Gimeg Nederland boven en behalve de andere rechten welke de wet toekent, het recht de verdere leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden, onverminderd de rechten van Gimeg Nederland op volledige schadeloosstelling. Dezelfde rechten komt Gimeg Nederland toe, indien na de totstandkoming van een overeenkomst gegronde twijfel rijst omtrent solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Afnemer en hij desgevraagd niet voldoende zekerheid voor de betaling verstrekt.

 

Art.14  Geschillen

14.1     Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de arrondissementsrechtbank, is de Rechtbank te Utrecht bevoegd, dan wel de volgens de wet bevoegde Rechtbank, een en ander ter keuze van

GimegNederland.